Bouwen – Breken

Gaan uw buren bouwen of breken?
Wilt u op de hoogte blijven van alle plannen en besluiten bij u in de buurt? Dit kan op verschillende manieren:

  • Aanmelden voor de gratis e-mailservice
  • De app appOmagevingsAlert downloaden op uw telefoon, tablet of computer.
  • Direct zoeken in Berichten over uw buurt op overheid.nl
    Bij direct zoeken vindt u de gemeenteberichten tot maximaal 2 maanden terug.

Gaat u bouwen of breken in het Van Stolkpark?

Beheersverordening Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes

In de beheersverordening staan regels t.a.v. bestemming, verbouwingen, verharding van de tuin (niet meer dan een derde), hoogte hekken, plaatsing vlaggenmasten enz.
Het Van Stolkpark is aangewezen tot Rijksbeschermd Stadsgezicht. De waarden daaruit moeten behouden blijven.
Bij geplande verbouwingen, kap van bomen enz. contact opnemen met de Gemeente om zonodig een omgevingsvergunning aan te vragen.
De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen.

Den Haag is 1 van de weinige gemeenten met een volledige kapvergunning. Om te kappen, verplanten, kandelaberen en meer dan 30% snoeien is in Den Haag een kapvergunning nodig. De kapvergunning heet sinds enkele jaren omgevingsvergunning.

Het is natuurlijk lastig voor elke bewoner telkens te checken of er iets aan de hand is. Daarom verwachten zij dat eigenaren hun bouwplannen bespreken met alle buren. Bewoners hechten sterk aan het beschermde (groene) karakter van de wijk en aan het naleven van de beheersverordening.

Zoals de Gemeente schrijft:

Als u gaat (ver)bouwen, heeft u ook te maken met het burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. In de regels staat wat u (wettelijk) kunt doen als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te praten over uw plannen.

In de gemeenteberichten staat informatie van de gemeente over vergaderingen, vergunningen, verordeningen en meldingen.  U kunt ze op de website van de gemeente bekijken, klik op gemeenteberichten . Bouwplannen zijn alleen nog maar in te zien op het informatiecentrum op het stadshuis (tzt mogelijk ook aan  de Leyweg). Voor informatie kunt u ook altijd bellen naar 14070.

Houd rekening met de welstandscriteria / welstandsnota:
Voor aan- en uitbouwen gelden bepaalde welstandscriteria. Zie welstandscommissie/welstandsnota

 

De agenda’s  zijn te vinden op de website van de  welstandscommissie welstands en monumentencommissie. De Welstands- en De Welstands- en Monumentencommissie vergadert in kamer C01.09 van het stadhuis, Spui 70. De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, om een bouwplan toe te lichten of om in te spreken op de geagendeerde plannen, dan dient u een afspraak te maken via het secretariaat van de commissie. Dit kan tot uiterlijk de maandag voor een vergadering.
Telefoonnummer: (070) 353 43 66 E-mail:

Voor de agenda’s en de adviezen kunt u zich ook richten tot Den Haag Informatiecentrum, Spui 70, telefoon 14 070.

Als u gaat verbouwen is het natuurlijk een goed moment om uw woning zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te isoleren. Zie website gemeente: Den Haag milieu en duurzaamheid.

De gemeente geeft ook subsidie voor dak,vloer-en-gevelisolatie en groene daken. De subsidie voor glasisolatie is beeindigd, maar glasisolatie blijft goed voor milieu/duurzaamheid en eigen portemonnee.

Een zonnecollector of het zonnepaneel mag echter niet zonder vergunning geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

In de welstandsnota van Den Haag zijn criteria opgenomen voor zonnepanelen en zonnecollectoren:
“Welstandscriteria voor zonnepanelen of zonnecollectoren
Een zonnepaneel of zonnecollector voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
-de installatie, behorende bij de collector of het paneel, is niet zichtbaar vanuit de stedelijke omgeving;
-bij plaatsing op een plat dak: de collector of het paneel is zodanig geplaatst dat deze niet storend zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving;
-bij plaatsing op een dakschild: de plaats van de collector of het paneel is voldoende gerelateerd aan de gevelindeling van het gebouw. Of de plaats van de collector(en) of het paneel (de panelen) is centraal in het dakvlak.
Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.”