Duurzaam park voor de Vrede

Algemeen

Op 7 maart 2013 hebben drie ontwerp bureaus in opdracht van de gemeente voorstellen gepresenteerd aan een klankbordgroep voor “een duurzaam park voor de vrede”. Het gebied omvat de Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Westbroekpark, Hubertusduin, Klein Zwitserland en Zorgvliet. Deze moeten volgens de gemeente worden verbonden tot een geheel/samenstel van parken, dat “duurzaam park voor de vrede” of eerder ook wel “internationaal park” wordt genoemd.

De procedure is voor de gemeente Den Haag nieuw. De gemeente heeft de wens iets met het gebied te “doen”. Het ligt in het hart van de internationale zone, waarvoor een gebiedsvisie wordt voorbereid. Er zijn ambities voortvloeiend uit de voorstellen voor het project culturele hoofdstad. Het “park” onderdeel daaruit wil men realiseren, ondanks dat Den Haag uit de race voor culturele hoofdstad is gevallen.

In tegenstelling tot het gebruikelijke proces, waarbij de gemeente een plan/visie/ontwerp voorbereidt en de burgers daarop reageren, stelde de gemeente zich ten doel dat burgers en andere “stakeholders” vanaf het begin worden betrokken bij de ontwikkeling rond het parkidee. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd tussen vertegenwoordigers van een aantal wijkverenigingen, expat organisaties, cultuur- en recreatie bedrijven en organisaties, en de drie bureaus om ideeën te genereren op grond waarvan de presentaties zijn gemaakt. Ieder bureau kreeg een specifieke opdracht. De wensen en ideeën die zijn aangeleverd hebben een rol gespeeld bij de uitwerking door de bureaus. Het zijn geen kant- en klare ontwerpen. Beloofd is dat bewoners /stakeholders bij het verdere proces betrokken blijven.

Het is plezierig, dat men belanghebbenden van het begin af aan wil betrekken bij de planontwikkeling. Het is echter jammer, dat de gemeente er tot nu toe nog niet echt in is geslaagd een bottom-up benadering te organiseren. Als Wijkvereniging vinden we dat uitermate belangrijk, en we zullen ons daarvoor inzetten.

De complete reactie van de wijkvereniging op de presentaties is te vinden in de eerste bijlage.

Twee van de bureau’s stelden een circulaire wandeling voor. Dat vinden we een leuk idee. In de tweede bijlage een voorstel voor een wandeling door/langs de 6 groengebieden. Daar ziet men ook de knelpunten: de directe oversteek over de Telderweg, bij punt 7,  is bijvoorbeeld lastig. Vanuit punt 5 kan men Sorghvliet in, 14 de Nieuwe Scheveningse Bosjes, 16 naar Klein Zwitserland en Hubertusduin.