Prijsvraag voor 50 jaar wijkvereniging

Wijkvereniging

Beste medebewoners van de wijk Van Stolkpark.


Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 50 jaar! Opgericht op 18 maart 1974 om een halt toe te roepen aan de oprukkende kantoorpanden in de wijk, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een vereniging die de belangen van de wijk in brede zin behartigt inclusief de sociale samenhang.

We willen ter gelegenheid van het jubileum als aandenken de leefbaarheid op één plek in de wijk versterken en daar tevens een kleine plaquette laten aanbrengen. Ideeën hiertoe verzamelen we op basis van een prijsvraag.

De prijsvraag bestaat uit twee delen:

  • Idee om de leefbaarheid te versterken:  hoe kan de wijk ergens mooier, veiliger, schoner, comfortabeler of op een andere manier leefbaarder worden. Bijv. door meer groen (boom, struiken of planten), meer dieren (bijv vogels, eekhoorns) of het vervangen van dorrige struiken door gewenst groen. Maar er zijn ook veel andere manieren. 
  • Idee voor een tekst van maximaal 20 woorden voor weergave op een plaquette in de vorm van een steen, een bord of anderszins. Dit kan een bestaand of zelfgeschreven gedicht zijn, een haikoe, of een zin. De tekst heeft bij voorkeur een relatie tot het wonen in het mooie en groene Van Stolkpark.

De plek moet liggen in de publieke delen van de wijk, dus niet in je eigen tuin. Er moet rekening worden gehouden met bestaande regelgeving. Wij zullen voor het winnende idee met de gemeente overleggen om het idee uit te voeren. Indicatie van kosten: 500 euro.

Iedereen in de wijk kan meedoen. Je kunt op beide onderdelen meedoen, of op één onderdeel. De beloning is dat de wijkvereniging aan de slag gaat om het winnende idee/ideeën te realiseren. Als dat mogelijk is, zullen we meerdere ideeën proberen uit te voeren.

Een jury, met drie door het bestuur van de Wijkvereniging te benoemen leden, zal de drie beste en meest uitvoerbare voorstellen selecteren. Deze zullen vervolgens tijdens de buurtfeest van 22 juni ter stemming worden gebracht om de winnaar te bepalen.   

Je inzending, in de vorm van een mail of een kort briefje, kun je niet later dan 8 juni sturen naar  . Daar kun je ook terecht voor nadere vragen. De inzenders zullen na 22 juni schriftelijk bericht krijgen.

We hopen op veel inzendingen, dus aarzel niet en zet al je creativiteit in!

met vriendelijke groeten,

Bestuur van de Wijkvereniging

Contest 50th anniversary neighbourhood association

Dear fellow residents of the Van Stolkpark neighbourhood,

Our neighbourhood association celebrates its 50th anniversary this year! It was founded on March 16th 1974 to put a halt to the growing numbers of office buildings in this residential area. Since then we have grown into an association that represents the interests of the neighborhood in a broad sense, including the encouragement of social cohesion.

We would like to devote this celebration to strengthening the livability of the neighborhood and have a small plaque installed. In order to collect ideas for this plan, we are writing out a contest.

The contest consists of two parts:

  • An idea to increase the livability of the neigbourhood: how can the neighbourhood become prettier, safer, cleaner, more comfortable or in a different way more livable. For instance through more greenery (a tree, shrubs or plants), more animals (e.g. birds, squirrels) or replacing barren shrubs with desirable greenery. But there are many other options. 
  • Suggestion for a text of up to 20 words to display on a plaque like a board or stone. This can be an existing or a self-written poem, a haiku, or a sentence. The text should preferably have a relationship with living in the beautiful and green Van Stolkpark. 

The location must find itself in the public parts of the neighbourhood, not in your own garden. Existing regulations should be taken into account. We will consult with the municipality for the winning idea to be implemented. Indication of costs: 500 euros.

Anyone in the neighbourhood may participate. You may participate in both parts or just one. The reward is that the neighbourhood association will work on realizing the winning idea. If possible we will try to implement several ideas.  

A jury, made up of three members to be appointed by the board of the neighbourhood association, will select the three best and most feasible ideas. During the summer party of June 22 these three will be put to a vote to determine the winner.

Please send your entry to by June 8. The same email address can be used for any further questions. Participants in the contest will be notified after June 22.

We count on many responses, so please don’t hesitate and use your creativity!

Kind regards,

The Board of the Van Stolkpark neighbourhood association