Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Madurodam

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Madurodam ligt ter inzage tot 20 december 2018.
Een ieder kan er op reageren. De Wijkvereniging Van Stolkpark zal dit ook doen, met name over het groene voorplein.

 Bericht van de gemeente:

Ontwerp

Madurodam heeft in 2015 de gemeente van haar wens om uit te breiden in kennis gesteld. Investeren is van groot belang voor de continuïteit van het attractiepark. Uitbreiding is nodig om een vitale speler in de (inter)nationale dagattractiemarkt en de Haagse samenleving te blijven. Met meer weersonafhankelijke attracties kunnen bezoekers het hele jaar door en ook bij slecht weer het park bezoeken.

Het doel van het bestemmingsplan Madurodam is:

a.         het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van het huidige attractiepark Madurodam in een actueel juridisch-planologisch kader;

b.         het bestemmingsplan maakt daarnaast nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk en stelt randvoorwaarden aan deze ontwikkelingen:

1. juridisch-planologisch wordt een uitbreiding van het attractiepark mogelijk gemaakt door onder voorwaarden een gebied van 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes aan te wenden voor het attractiepark;

2. de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is aangepast: ter compensatie is het gebied toegevoegd tussen de keerlus naast het George Maduroplein en het Hubertusviaduct en de Koninginnegracht ter grootte van circa 1 hectare;

c.         het plangebied behoort tot het Rijksbeschermd stadsgezicht “Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes”. In de Monumentenwet was vastgelegd dat de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden, die door het aanwijzingsbesluit worden beschermd, worden vastgelegd in een beschermend bestemmingsplan. Op basis van het overgangsrecht van de per 1 juli 2016 in werking getreden Erfgoedwet blijven deze bepalingen gelden. Het bestemmingsplan Madurodam is een beschermend bestemmingsplan zoals bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Met het voorliggende bestemmingsplan voldoet de gemeente wederom aan de wettelijke verplichting.

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan Madurodam wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 9 november tot en met 20 december 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Zaken,

mr. R. Sakkee