Voortgangsbericht Internationale Zone

Algemeen

Het Van Stolkpark ligt in de Internationale zone. In dit voortgangsvericht schrijft de wethouder over de stand van zaken bij diverse projecten.
Een samenvatting van de punten die voor de wijk van belang zijn:

De parken van de binnenduinrand, de statige woonwijken en het nabije strand maken het gebied bijzonder aantrekkelijk als vestigingsplaats. De gemeente wil deze kwaliteiten bewaken, maar ook ruimte laten voor vernieuwing.
De gemeente investeert de komende jaren ook zelf in de zone, vooral in verbetering van de openbare ruimte, het groen en de bereikbaarheid (opwaardering tramlijnen naar Randstad Rail-niveau).
De agenda bestaat uit:
A) Opstellen visie Internationaal Park
B) Intensiveren dynamische clusters
– Cluster World Forum
– Cluster Hubertusduin: Lijn 9, keerlus en aanmeerplek voor rondvaartboten naar Madurodam
– Cluster Kazernes
C) Kwaliteitsverbetering openbare ruimte en cultuurhistorie: Atlantikwallroute, Noordwestelijke Hoofdroute, tram 1


Parkvisie

Om het Internationaal Park betekenis te geven op de verschillende schaalniveaus – Internationaal,stedelijk/regionaal en op wijkniveau – wordt een Ambitiedocument opgesteld. In dit document zijn de thema’s ontmoeten, verbinden en samenkomen van belang, maar ook duurzame ontwikkeling van het gebied voor wat betreft natuur, cultuur, sport en ontspanning. Het Ambitiedocument voor het Internationaal Park zal een ontwikkelvisie voor de lange termijn bevatten (circa 15 jaar), maar ook uitwerkingen op de korte termijn ( 4 jaar).
De opgave is toegespitst op het centrale parkgedeelte dat bestaat uit de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark.

Bureaucombinatie Lola/KesselsKramer gaat het Ambitiedocument de komende maanden samen met de gemeente en een begeleidingscommissie uitwerken.
Het gaat daarbij onder meer om thema’s als verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en groen, herkenbaarheid van de parken, routing en toevoegen van recreatief- en horeca -programma.
Na de zomer verwacht de wethouder  het concept Ambitiedocument te kunnen aanbieden aan de Raadscommissie  Ruimte.

Namens de wijkvereniging nemen Els Fischer en Jacques van Paassen deel aan de begeleidingscommissie.

Lijn 9, keerlus en aanmeerplek voor rondvaartboten naar Madurodam
In de omgeving van de “Hubertusknoop” gaat dit jaar een aantal projecten van start om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en lijn 9 op RandstadRailniveau te brengen. De tramkeerlus en haltes van lijn 9 – nabij Madurodam – worden in het derde kwartaal 2015 vernieuwd.

Naast bereikbaarheid met tram, auto en fiets zal er in 2015 een lijndienst van rondvaartboten starten naar Madurodam. Dit betreft een particulier initiatief. Om deze boten een verbeterde aanmeerplek te bieden zal bij Madurodam de laad- en loswal aan de Haringkade (gelegen onder het Hubertusviaduct naast het tramviaduct) worden vervangen.
De uitvoering start in het derde kwartaal van dit jaar en zal naar verwachting eind 2015 gereed zijn.

Verhogen belevingswaarde cultuurhistorisch erfgoed: Atlantikwallroute
Op initiatief van Bewonersoverleg Duinoord is met enkele andere bewonersorganisaties tussen Kijkduin en Scheveningen de Werkgroep Atlantikwall gestart. Deze werkgroep wil de herinnering aan de geschiedenis van de Atlantikwall en de na-oorlogse wederopbouw levend maken en houden.
De Atlantikwallroute is een wandel- en fietsroute van bijna 5 kilometer lang van Madurodam tot Goudenregenstraat. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst waar met moderne audiovisuele technieken de overgang van verleden naar heden in beeld wordt gebracht.

Verbeteren bereikbaarheid
Noordwestelijke Hoofdroute
Er is in de periode april 2014 – maart 2015 hard gewerkt aan de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR) tussen de Kijkduinsestraat en de Teldersweg. Er is een proces van participatie/co-creatie doorlopen waarbij nauw is samengewerkt met lokale belanghebbenden als bewoners en de Fietsersbond.

Ook het complexe kruispunt met de Scheveningseweg is aan de orde gekomen inclusief opties voor oversteekbaarheid van de Teldersweg voor langzaam verkeer. Duidelijk is geworden dat eventuele verbeteringen aan deze punten nadrukkelijk in onderlinge samenhang moeten worden gezien.
Voor de Scheveningseweg wordt nog in 2015 een integrale inpassingsstudie opgestart in afstemming met het Internationaal Park, bewoners blijven hierbij aangehaakt. De NWHR financiering blijft voor het punt gereserveerd.

Tramlijn 1
Voor tramlijn 1 wordt een voorontwerp opgesteld om in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn om de lijn geschikt te maken voor nieuwe trams van RandstadRail kwaliteit. Het betreft het tracé tussen Kneuterdijk en de aantakking met lijn 9 bij het Circusplein. Afstemming vindt plaats met andere projecten langs het tracé zoals de Kust Gezond in Scheveningen Bad, het Internationaal Park, rotonde Scheveningseweg/Duinstraat en de kruising Scheveningseweg/Teldersweg op de Noordwestelijke Hoofdroute. Het voorontwerp gaat naar verwachting in het najaar 2015 de inspraakprocedure in.