Ben W besluit over Gebiedsvisie Internationale Zone

Algemeen

Het College van BenW heeft een besluit genomen in te stemmen met de Gebiedsvisie Internationale Zone.
De wijkvereniging kreeg een antwoord op haar brief. Zie bijlage.

BenW besloot in te stemmen met de Gebiedsvisie Internationale Zone, overwegende dat:
– de Internationale Zone het visitekaartje is voor Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht;
– de Gebiedsvisie een uitwerking/actualisatie is van de in 2009 door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten Internationale Zone;
– de Gebiedsvisie als streven heeft om het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren voor bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers…

Brief van de wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong aan de commissie Ruimte. Na vaststelling van de concept Gebiedsvisie Internationale Zone op 26 november 2013 is deze vrijgegeven voor consultatie. In december 2013 en januari 2014 hebben er twee druk bezochte informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. En tot 13 januari 2014 kon gereageerd worden op het concept. Dit heeft tot zeventig reacties geleid. Op basis van deze reacties is de visie samenvattend op de volgende punten aangepast:
• Opgenomen is welk vervolgproces zal worden doorlopen na vaststelling van de Gebiedsvisie. Wat de status is van de Gebiedsvisie en hoe de voortgang kan worden bewaakt. Waar participatie plaatsvindt met belanghebbenden. En aanscherping van de omschrijving van het doel van de – nog op te stellen – Parkvisie en de rol van de gemeente daarin.
• De economische doelstellingen zijn benoemd.
• Dat het bij het in de visie genoemde vastgoedprogramma met name gaat om de transformatie van bestaand vastgoed. En dat het accent, waar mogelijk, is verschoven van nieuwbouw naar hergebruik.
• De tekst over de procesbeschrijving van de nog op te stellen Parkvisie is aangescherpt. Benadrukt wordt dat dit niet alleen een gemeentelijk breed product is, maar hier de samenwerking wordt gezocht met de stad om hier uitvoering aan te geven.
• Het hoofdstuk over verkeer is op een aantal punten aangevuld dan wel verduidelijkt.
• In de strategische agenda wordt benadrukt dat er al veel wordt geïnvesteerd in de Internationale Zone en er in aanvulling daarop nu € 10 miljoen beschikbaar is om de in de Gebiedsvisie genoemde ambities te kunnen verwezenlijken.
Voor het vervolg stelt de wethouder voor de Gebiedsvisie geen statisch document te laten zijn en de genoemde ambities en met name de uitvoering hiervan jaarlijks te evalueren. Hierover zal de gemeenteraad middels een voortgangsrapportage worden bericht.

We ontvingen het volgende persbericht van de gemeente:

Meer ruimte voor particulier initiatief, Consultatie Gebiedsvisie Internationale Zone afgerond
 
De gemeente Den Haag gaat tien miljoen euro investeren in groen en de openbare ruimte in de Internationale Zone. De buurt rond het Gemeentemuseum, de Haagse Beek en de groene gordel tussen park Zorgvliet en Klein Zwitserland wordt de komende tijd aangepakt. De gemeente heeft de afgelopen maanden bewoners en belanghebbenden geconsulteerd over de Gebiedsvisie Internationale Zone. Ruim 400 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. De inbreng van betrokkenen leidt ertoe dat er aandacht komt voor verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal plekken en dat de wens om meer horeca in het World Forumgebied te hebben bij toekomstige plannen en initiatieven wordt meegenomen. Particulier initiatief wordt gestimuleerd en makkelijker realiseerbaar gemaakt.

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur, Binnenstad, Internationaal): “Ik ben blij dat zoveel mensen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om hun ideeën en wensen met ons te delen. We gaan daar ook echt mee aan de slag. En willen graag dat een groep bewoners samen met ondernemers en andere geïnteresseerden een nieuw ontwerp gaat maken voor het verbinden van de zogenaamde ‘Archipel van Binnenduinparken’ zoals de Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin, het Westbroekpark en Klein Zwitserland”.

Planning
Tot 2015 wordt gewerkt aan de openbare ruimte rond het World Forumgebied en aan de vormgeving van de Archipel van Binnenduinparken. In 2018 moeten alle plannen uitgevoerd zijn.