Denktank Scheveningse bosjes en Westbroekpark

Groen in de wijk

De denktank voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark heeft een visie voor het gebied uitgebracht.
Die is te vinden op www.denktankscheveningsebosjes.nl

Op 3 oktober is er een inloopavond, waarvoor u zich kunt opgeven op dezelfde website
 Op 4 november is er een natuurwerkdag in de Scheveningse Bosjes. Zie het aparte artikel daarover.
Het raadsvoorstel Visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij staat op de  advieslijst van de Commissie Leefomgeving op 4 oktober.
Voorgesteld wordt om onderdelen van de visie uit te werken in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt voor het einde van het jaar middels een raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad aangeboden.


De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het plaatsen van het raadsvoorstel op de besluitenlijst van de raad van 5 oktober 2017.

De beraadslaging in de commissie Leefomgeving over het raadsvoorstel m.b.t. het uitvoeringsplan is geagendeerd voor 7 december 2017. 

RIS297966 Bijlage Visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij