Gebiedsvisie Internationale Zone

Algemeen

Ben W heeft de concept Gebiedsvisie Internationale Zone  t.b.v. consultatie gegeven tot 13 januari. Het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes liggen in de Internationale Zone. De wijkvereniging heeft een reactie geschreven, zie bijlage.

De gemeente heeft beloofd dat ideeen of suggesties worden verwerkt in de definitieve visie. De gemeente maakt de afweging welke ideeën en suggesties worden opgenomen in de visie.

Op woensdag 11 december 2013 en woensdag 8 januari 2014 organiseerde de gemeente 2 informatiebijeenkomsten over de gebiedsvisie Internationale Zone.

 Zie ook eerdere reacties van de Wijkvereniging op de presentatie over de Internationale Zone en plannen voor het “Duurzame Park voor de Vrede” dat in de kern ligt van de Internationale Zone. Het Van Stolkpark bevindt zich in de Internationale Zone, en de Scheveningse Bosjes liggen in het hart van de zone.

De Internationale Zone wordt beschouwd als het visitekaartje voor Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht;
De Gebiedsvisie een uitwerking/actualisatie is van de in 2009 door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten Internationale Zone.
Onder andere: OV verbinding World Forum met CS, verbetering oversteekbaarheid kruispunt Scheveningseweg, nieuwe fietsroute van duin tot duin (naast de reeds bestaande landelijke fietsroute LF 1) enz.
De oversteekbaarheid Teldersweg/ verbinding twee helften Scheveningse Bosjes is een belangrijk punt (stond in Nota van Uitgangspunten), en ook in het persbericht hieronder.
Komt er onderhoud? Kapotte bankjes en bakken worden binnenkort vervangen, maar niet alle paden zijn gerepareerd, er zijn er nog met veel gaten. Moeten er niet esdoorns weggehaald, die te dicht staan op eiken en dennen?

Wat zijn de plannen voor de Scheveningse Bosjes?

Bewoners kregen keurig een brief.

Bericht van de gemeente: 

De gemeente gaat tien miljoen euro investeren in groen en de openbare ruimte in de Internationale Zone. De buurt rond het Gemeentemuseum, de Haagse Beek en de groene gordel tussen park Zorgvliet en Klein Zwitserland worden de komende tijd aangepakt. Dat staat in de vandaag gepresenteerde Gebiedsvisie Internationale Zone.

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur, Binnenstad, Internationaal): “De Gebiedsvisie Internationale Zone is na gesprekken met bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Het concept wat nu voorligt schetst de ambities die we hebben om de Internationale Zone, het hart van de internationale stad van vrede en recht, groener en mooier te maken. Zo gaan we een archipel van binnenduinparken creëren om   ervoor te zorgen dat de parken en bossen in het gebied beter met elkaar verbonden worden. Vanaf vandaag kan iedereen in de stad zich uitspreken over de visie. Ook zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden waar iedereen zijn of haar punten kan inbrengen. In februari 2014 wordt dan, mede op basis van hetgeen uit de consultatierondes gekomen is, de definitieve gebiedsvisie vastgesteld door het college.”

De gebiedsvisie is een actualisering van de Nota van Uitgangspunten Internationale Zone die in 2009 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De investeringen die de gemeente doet in het groen en de openbare ruimte zijn er op gericht om een woon-, werk- en leefklimaat te creëren dat het voor zowel de markt als bewoners interessant maakt om in de Internationale Zone te investeren. De gemeente kan hier faciliterend optreden. Daarnaast investeert de gemeente in de verbetering van de bereikbaarheid. Zo komen er snelle fietsroutes en gaan er vanaf volgend jaar nieuwe trams rijden. Ook wordt het voor voetgangers makkelijker om de prof. B.M. Teldersweg over te steken.

In de Structuurvisie 2020 voor Den Haag worden 9 grote ontwikkelgebieden genoemd; de Internationale Zone is 1 van deze 9 ontwikkelgebieden.

De gemeente gaat de komende periode € 10 miljoen investeren in de openbare ruimte van de Internationale Zone. De buurten rond het Gemeentemuseum, de Haagse Beek en tussen park Zorgvliet en Klein Zwitserland worden aangepakt. Dit staat in de concept gebiedsvisie die dinsdag 26 november 2013 is besproken in het college. De gebiedsvisie is een uitwerking van de nota van uitgangspunten Internationale Zone.

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het geeft de ambities en prioriteiten aan voor een duurzame en passende ontwikkeling van de Internationale Zone. Daarvoor geeft het bijvoorbeeld uitgangspunten aan voor verbeteringen van de openbare ruimte en bereikbaarheid. Ook te onderzoeken ontwikkellocaties voor internationale instellingen zijn erin opgenomen.

Prioriteit

De Internationale Zone heeft voor de gemeente prioriteit. Aan de ontwikkeling van het gebied als geheel wordt door de gemeente actief gewerkt. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen die belangen en wensen hebben in het gebied.   

Contact

Heeft u vragen over het de Internationale Zone? Stuurt u dan een e-mail naar .